Talne obeležbe

TALNE OZNAČBE

Talne označbe zarisujemo na asfaltne podlage, betone, epoksidne premaze,… z namenom izpolnjevanja zahtev prometne ureditve, označevanjem delovnih poti in nakladalnih mest, požarne varnosti in racionalne uporabe površin.

Označbe na parkiriščih

Označbe na parkiriščih so podvržene v prvi vrsti racionalni uporabi parkirne površine. Ločilne črte med parkirnimi prostori jasno označujejo mejo parkiranja. Prav tako jasno označujejo, kje se lahko parkira in kje ne. 
Na večjih parkiriščih zarisujemo tudi vozne površine, smerne puščice, interna križišča, stop črte in prehode za pešce.

Označbe v parkirnih hišah in podzemnih garažah

V parkirnih hišah in podzemnih garažah večjih trgovskih hiš se dodatno pojavljajo označbe, ki so namenjene lažji orientaciji, kot so označitve etaž, segmentov oz. predelov z črkovnimi ali številčnimi znaki. V določenih primerih se etaže oz. predeli označijo tudi v barvah npr. (barvanje sten, podpornih stebrov).

Označbe v industrijskih objektih in skladiščih

S talnimi obeležbami v industriji lahko jasno razdelimo površino med različne uporabnike, hkrati pa zadovoljimo minimume iz vidika varstva pri delu, požarne varnosti in racionalne uporabe proizvodnih površin.

Označbe športnih površin - igrišč
Črte na športnih površinah so ključnega pomena za igro, saj brez njih se igra težko izvaja, zato predstavljajo nujen element športnega igrišča.

Barvanje kolesarskih in sprehajanih poti
Barvanje kolesarskih stez v rdeče, debeloslojne prevleke, zarisovanje razmejitvenih črt na pločnikih, barvanje simbolov in smernih puščic 

Označbe na javnih prometnih površinah
osne in robne črte na cestah in stezah od 5-90 cm širine, prehodi za pešce, smerne puščice, zaporne ploskve, otoki razširitve in zožitve voznih pasov, stop črte, trikotniki in črte za odvzem prednosti, označbe hitrostnih ovir z žagasto črto, kvadrati in trikotniki v rumeni barvi, označbe - napisi, označbe bele in modre cone, zarisovanje večbarvnih označb.

Odstranjevanje motečih označb
V določenih primerih se lahko pojavijo tudi označbe, ki zaradi spremembe prometnih režimov postanejo moteče in neuporabne. Trajna rešitev je fizična odstranitev. Če označbo prebarvamo z bitumnom ali črno barvo jo samo »konzerviramo«. Čez čas, ko se prekrivni sloj barve obrabi se spet pojavi.

Ostale označbe
Na vaše parkirno mesto vam lahko izrišemo tudi logotip podjetja. Prav tako lahko označimo nevarne ovire na vaših površinah, kot so stebrički, korita za rože, polkrogle in betonske ograje.